✔️کالی کرئین انسانی۲ [hK 2] یک تومورمارکر نسبتا جدیددرکانسر پروستات است .این تومورمارکر مترشحه ازاپی تلیوم پروستات ، دارای فعالیت پروتئازی می باشدوبه لحاظ بسیاری ازمختصات مولکولی شبیه PSA می باشد:

۱-مانند PSA ژن آن برروی کروموزوم ۱۹ قراردارد.
۲-مانندPSA دراپی تلیوم غده پروستات تولید می شود.
۳-مانند PSA دارای دوفرم آزاد وباندشده می باشد.
۴-سکانس DNA ی hK2دارای ۸۰درصدهومولوژی یکسان باPSA است.
۵- فعالیت پروتئازی hK 2 بیست هزاربرابربیشترازفعالیت آنزیماتیک PSA می باشد.همین عامل ارزش دیاگنوستیک hK 2 رابسیاربیشترازPSA نشان می دهد.
۶-برخلاف PSA ، کالی کرئین انسانی ۲ درمواردکانسر های تمایزنیافته ی [undifferentiated] پروستات افزایش بالاتری دارد.
۷- آنتی بادی های مونوکلونال تولید شده برای دیتکشن hK 2 ، خوشبختانه دارای واکنش متشابه (cross reactivity) حداقلی با مولکول PSA هستند.
تست 4K score معمولا توصیه می شود برای مردان با ریسک کانسرپروستات مهاجم [aggressive] وباگرید بالا[high grad] که کاندید بیوپسی پروستات هستند.برخلاف تست های سنتی PSA ، این تست قادربه تمایز بین مردان باریسک بالا[high ris] ازریسک پایین [low risk] ازنظر کانسر پروستات مهاجم می باشد.برهمین اساس مردان “Low Risk “ازنظر کانسر پروستات مهاجم بااحتمال بیش از۹۹ درصد در۱۰ سال آینده دچارمتاستازهای دوردست کانسر پروستات نمی گردند.

✔️درمواردزیر تست 4K score اندیکاسیون ندارد :

▪️مردان جوانتراز۴۰ سال وبالای ۸۰ سال .

▪️مردانی که قبلا تشخیص قطعی کانسر پروستات داشته اند.

▪️مردانی که تاچهارروزقبل DRE انجام داده اند.بدیهی ست بعدازاین مدت ممانعتی برای انجام تست وجودندارد.

▪️کیس هایی که طی شش ماه گذشته تحت درمان با5-ARIمانند فیناستراید یادوتاستراید.

▪️کیس هایی که درشش ماه گذشته تحت درمان BPH سمپتوماتیک بوده اند ویا تحت هرگونه پروسیجرتهاجمی (invasive)اورولوژیک قرارداشته اند.

🖌دکترعلیرضالطفی کیان 🖌
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
از دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *