بررسی نتایج پروتئین ادراری

📈دیس هارمونی نتایج پروتئینِ نوارهای ادراری و پرسیپیتاسیون پروتئین با روش SSA 📈

1️⃣⬛️Urinalysis ⬛️

🔴هنگامیکه نتیجه ی نوارادرار ی پروتئین مثبت ولی با سولفوسالسیلیک اسید[SSA]نتیجه منفی به دست آمده :

1️⃣بیش ازحد قلیایی شدن ادرار یا بافری شدن ادراردرغیاب آلبومینوری که سبب مثبت کاذب شدن پروتئین نوارادرار ی می گردد.

2️⃣بیش ازحد قلیایی شدن ادراریا بافری شدن ادرارباوجودآلبومینوری که سبب منفی کاذب شدن پروتئین بامتد SSA می گردد.

❌اقدام اصلاحی : جهت افتراق این دو حالت عدم انطباق ، ابتدا pH ادرار راروی حدود 5.0 اسیدی( urine acidification )تنظیم کرده وسپس تست راتکرارمی کنیم .

🔴هنگامیکه نتیجه ی نوارادرار ی پروتئین منفی ولی با SSAنتیجه مثبت به دست آمده :

1️⃣حضورپروتئین دیگری درادرارغیرازآلبومین .

2️⃣حضور مواد کنتراست رادیولوگرافی.

3️⃣حضور داروها یا متابولیت های دارویی.

4️⃣ دفع ادراری آنزیم های پانکراتیک غیر آلبومینی دربیماران پیوندی پانکراس

❌اقدام اصلاحی : جهت ارزیابی موارد عدم انطباق ذکرشده لازم است رسوب ادراری ازنظر کریستال های دارویی وموادرادیوگرافی بررسی میکروسکوپی گردد ؛ بادرنظرگرفتن اینکه رسوب های پروتئینی آمورف هستند.

*️⃣Reference : Fundamentals of URINE & BODY FLUID Analysis.Nancy A.Brunzel.3rd Edition.2013،Elsevier،2013.

🖊دکترعلیرضالطفی کیان 🖊
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *